fbpx

Условия за ползване на платформата KidzWelcome

Цели на KIDZ WELCOME

KIDZ WELCOME е проект на „Инспайър България“ ООД, който цели да:

  1. Подпомогне ресторанти и други заведения и обекти да предоставят по-добри услуги на своите потребители, клиенти и гости, които ги посещават с деца
  2. Създаде лесен и удобен достъп и да предостави информация на родителите с деца за заведенията, ресторантите и други обекти, които са подходящи за тях

KIDZ WELCOME създава за целта мрежа от обекти, които получават сертификатната марка “Kidz Welcome”.

Сертификатната марка се предоставя на ресторант или друго заведение за обществено хранене, когато са изпълнени условията, заявени в Правилата за ползване на сертификатната марка, депозирани в Патентно ведомство.

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ  ЗА ПОЛЗВАНЕ НА KIDZ WELCOME

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА WWW.KIDZWELCOME.COM

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Инспайър България” ООД услуги посредством уебсайт за онлайн резервации, коментари, оценки и ревюта на ресторанти, детски кътове, детски центрове и други заведения – „WWW.KIDZWELCOME.COM” („Общите условия”) и урежда отношенията между „Инспайър България” ООД и всеки един от потребителите на уебсайта WWW.KIDZWELCOME.COM .

 

 

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

  • „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

 

1.2. „Инспайър България” ООД, (наричано по-долу “kidzwelcome.com”), е търговско дружество с ЕИК: 204981887, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Георги Златарски, № 9, и адрес за кореспонденция: гр. София, бул. Витоша 72, тел.: 0887018989, e-mail: info@kidzwelcome.com, което предоставя услугите, предмет на настоящите Общи условия, посредством администрирания от него сайт: http://kidzwelcome.com.

1.3. Уебсайтът www.kidzwelcome.com е уебсайт посредством, който на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се предоставя възможност да намерят най-близкия обект (ресторант, детски кът, център за анимация или друго заведение), да направят резервация, да споделят мнението си след посещение под формата на коментар с рейтинг система.

 

1.4. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

 

1.5. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, включително, но не само изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, както и извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

 

1.6. „Интернет страница” е част от уебсайт, която може да е съставна или обособена.

 

1.7. „Информационна система” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.

 

1.8. „ПОТРЕБИТЕЛ” е всяко лице, което ползва, който и да е от предоставяните през уебсайта www.Kidzwelcome.com услуги и ресурси.

 

1.9. „Потребителски профил” е обособена част в www.kidzwelcome.com, съдържаща информация за потребителя, предоставена от него при регистрацията му и съхранявана от www.kidzwelcome.com, като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на e-mail и парола. Профилът дава възможност на потребителя да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да променя паролата си за достъп, да се абонира, съответно да се откаже от абонамента, за получаване на информационен бюлетин и др.

 

1.10. „e-mail адрес” е избран от потребителя e-mail адрес, който е негова собственост, посредством който, той се индивидуализира в www.Kidzwelcome.com

 

1.11. „Парола” е избран от потребителя код от букви и/или цифри, който заедно с негов e-mail адрес индивидуализира същия.

 

1.12. „Потребителско съдържание” е всякакви данни, информация и мненията и коментарите, с които ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на www.kidzwelcome.com с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта www.kidzwelcome.com за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.

 

1.13. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

 

1.14. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, електронни препратки или други материали и ресурси.

 

1.15. „Блог” е Уебсайт, чието съдържание редовно бива допълвано с коментари, описания на събития, файлове и други информационни материали, представени в хронологичен ред.

 

1.16. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

 

1.17. „Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

 

 

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. “kidzwelcome.com”, чрез Уебсайта www.kidzwelcome.com, предоставя в режим on-line на ПОТРЕБИТЕЛЯ предвидените в тези Общи условия услуги („Услугите”), при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания.

 

2.2. Част от Услугите на Уебсайта www.kidzwelcome.com се предоставят на всички ПОТРЕБИТЕЛИ без да е необходима предварителна регистрация. Такива са, без да се ограничават до: достъп до и използване, при спазване правилата на настоящите Общи условия, на разнообразни информационни ресурси, достъпни посредством Уебсайта www.kidzwelcome.com – новини, блог публикации, информация за услугите, предоставяни от обектите в мрежата на KIDZ WELCOME, календар с информация за предстоящи събития, обучения и семинари, каталог с електронни връзки към български и чуждестранни сайтове или друго предоставено от www.kidzwelcome.com съдържание, както и Потребителско съдържание, публикувано на Уебсайта www.kidzwelcome.com

 

2.3. Използването на част от Услугите на Уебсайта www.kidzwelcome.com е възможно само след предварителна регистрация, създаване на Потребителски профил на ПОТРЕБИТЕЛЯ и въвеждане на потребителското име и паролата.

 

2.4. Отношенията между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и www.kidzwelcome.com във връзка с предлагането, осъществяването на достъп и използването на услуги посредством Уебсайта www.kidzwelcome.com се уреждат съгласно правилата, описани в Общите условия за ползване на съответните услуги, достъпни през Уебсайта www.kidzwelcome.com.

 

 

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, извършили регистрация на Уебсайта www.kidzwelcome.com („регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”). Настоящите Общи условия се прилагат съответно и в отношенията с ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, които не са извършили регистрация на уебсайта www.kidzwelcome.com („нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ”), като техните права са ограничени до ползване на услугите, описани в т. 2.2.

 

3.2. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на интернет страница с адрес www.kidzwelcome.com по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане.

 

3.3. За да може да използва услугите по т. 2.3. на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата www.kidzwelcome.com.

 

3.3.1 В процеса на регистрация, чрез отбелязване в полето „Съгласен съм с Общите условия на сайта“ и натискане на виртуалния бутон „Потвърди“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ, съответно родителят или настойникът на ПОТРЕБИТЕЛЯ, извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.

 

3.3.2 С регистрирането си ПОТРЕБИТЕЛЯТ получава достъп до всички предлагани от www.kidzwelcome.com услуги. При попълване на формата за регистрация ПОТРЕБИТЕЛЯТ, е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си, съответно личността на ПОТРЕБИТЕЛЯ, и другите изискуеми от електронната форма на www.kidzwelcome.com данни, както и да ги актуализира незабавно при всяка тяхна промяна. ПОТРЕБИТЕЛЯТ гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно.

 

3.3.3 При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, www.kidzwelcome.com има право да откаже регистрацията.

 

3.3.4 В случай на предоставяне на неверни данни или неотразяване на настъпилите промени, www.kidzwelcome.com има право да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите, както и поддържането на регистрацията му. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора.

 

 

IV.E-MAIL И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си ПОТРЕБИТЕЛЯТ посочва свой e-mail адрес и парола. Ако e-mail адресът не е вече използван за регистрация, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се регистрира успешно и получава достъп до Потребителския си профил, както и възможност да ползва Услугите по т. 2.3.

4.2. Чрез e-mail адресът ПОТРЕБИТЕЛЯТ се индивидуализира при ползването на Услугите по т. 2.3. www.kidzwelcome.com не проверява и не носи отговорност за съвпадението на e-mail адреса с името на ПОТРЕБИТЕЛЯ, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

 

4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с e-mail адресът служи за достъп до определен потребителски профил.

 

4.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно www.kidzwelcome.com в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването им.

 

4.5. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта www.kidzwelcome.com, съдържаща информация за регистрирания ПОТРЕБИТЕЛ, предоставяна в процеса на регистрация и съхранявана на сървър на www.kidzwelcome.com. Чрез потребителския си профил ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да използва, настройва, активира или дезактивира използването на различни услуги по т. 2.3. на www.kidzwelcome.com, да управлява разположено от него на сървър на www.kidzwelcome.com Потребителско съдържание, да актуализира данните, предоставени при регистрацията си, да променя паролата си и др.

 

4.6. За да получи достъп до услугите на Уебсайта www.kidzwelcome.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ следва да извърши регистрация на обозначена за това Интернет страница или други действия, съгласно изискванията на посочените на страницата Общи условия за ползване на съответната услуга.

 

4.7. Всеки ПОТРЕБИТЕЛ може да има само един активен потребителски профил. Забранява се регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). www.kidzwelcome.com може да откаже регистрацията на лице, за което получи информация, че посочва неверни или чужди данни.

 

 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.2 или т. 3.3.1.

5.2. Договорът се сключва на български език.

5.3. Договорът има действие:

а) За нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – до преустановяване на ползването на Услугите по т. 2.2.;

б) за регистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – за неопределен срок от регистриране на ПОТРЕБИТЕЛЯ до прекратяването на договора по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

 

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодичното допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от “kidzwelcome.com”. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, при прекратяване предоставянето на определени Услуги, както и при изменение в икономическите условия.

6.2. При извършване на промени в Общите условия, “kidzwelcome.com” ги довежда до знанието на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ чрез публикуването им на Уебсайта www.kidzwelcome.com.“kidzwelcome.com” предоставя на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ двуседмичен срок да се запознаят с промените в Общите условия, след което те влизат в действие.

 

6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в тях, се прилагат и за заварените регистрирани ПОТРЕБИТЕЛИ към датата на влизането им в действие. В срока по т. 6.2. те имат възможността да заявят чрез изпращане на съобщение до “kidzwelcome.com”, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от “kidzwelcome.com”, се счита, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран ПОТРЕБИТЕЛ, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между ПОТРЕБИТЕЛЯ и “kidzwelcome.com” за ползване на услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.kidzwelcome.com, при което “kidzwelcome.com” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

7.1. ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от “kidzwelcome.com” услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет и съответни софтуерни приложения) и достъп до Интернет.

7.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта www.kidzwelcome.com, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от “kidzwelcome.com”.

 

7.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава при ползване на предоставяните от “kidzwelcome.com” услуги да не зарежда, разполага на сървър на “kidzwelcome.com” и да не прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, съобщения, както и всякакви други материали.

 

7.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от “kidzwelcome.com” Услуги, като дезактивира предоставянето им от Потребителския си профил или друга посочена за целта интернет страница или прекрати регистрацията си на Уебсайта www.kidzwelcome.com, съответно преустанови използването на Услугите по т. 2.2. От момента на прекратяване на регистрацията, а за нерегистрираните ПОТРЕБИТЕЛИ – от момента на преустановяване ползването на услугите по т. 2.2., договорът между страните се счита за автоматично прекратен, а “kidzwelcome.com” спира достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил и има право да спре достъпа до и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание в съответствие с т. 14.2. от настоящите Общи условия. Дезактивирането на предоставяне на определени Услуги не води до прекратяване на договора.

 

7.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да осъществява достъп до и да използва каквото и да било съдържание, публикувано на Уебсайта www.kidzwelcome.com, включително до Потребителско съдържание, единствено за лично ползване с нетърговски цели при спазване изискванията на настоящите Общи условия.

 

7.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да не осъществява и да не се опитва да придобива неоторизиран достъп до предоставяните от www.kidzwelcome.com услуги чрез прихващане и използуване на чужди пароли или каквито и да било други методи, да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения на Уебсайта www.kidzwelcome.com, които предотвратяват или ограничават достъпа до чужди електронни пощенски кутии, административни панели, компютърни системи и мрежи, свързани с предоставяните услуги.

 

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА “kidzwelcome.com”

8.1. “kidzwelcome.com”се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на ПОТРЕБИТЕЛЯ за нормално ползване на Услугите – да разглежда информацията, достъпна на уебсайта и да публикува мнението си под формата на ревюта и коментари. “kidzwelcome.com” се задължава да публикува надлежно информацията за обектите от своята мрежа. “kidzwelcome.com” не носи отговорност за невярно предоставена информация от страна на обектите или последващо изменение в техните условия.

8.1.1. При резервация, направена през уебсайта, служител на “kidzwelcome.com” следва да се свърже с направилия резервация ПОТРЕБИТЕЛ на предоставения от него телефонен номер. В случай, че “kidzwelcome.com” не получи потвърждение по описания начин, резервацията се счита невалидна.

8.2. “kidzwelcome.com” няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за целите и дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите, както и за вида и характера на Потребителското съдържание. “kidzwelcome.com” няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите му или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, посредством ползването на Услугите.

8.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство “kidzwelcome.com” съхранява информационни материали и ресурси, разположени от ПОТРЕБИТЕЛЯ на сървър на www.kidzwelcome.com, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на “kidzwelcome.com” или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

8.4. В случай на неизползване на Потребителския профил на ПОТРЕБИТЕЛ в продължение на 90 дни след регистрацията или изтекат 160 дни от последното му използване, “kidzwelcome.com” има право да спре без предизвестие достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до Потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. От момента на прекратяване на регистрацията договорът с ПОТРЕБИТЕЛЯ се счита за автоматично прекратен.

8.5. “kidzwelcome.com” има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта www.kidzwelcome.com, включително в Потребителските профили, електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от “kidzwelcome.com” или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на “kidzwelcome.com”.“kidzwelcome.com” не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта www.kidzwelcome.com.

8.6. “kidzwelcome.com” има право да изпраща търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия, както и с посочване в регистрационната форма, че желае да получава описаните търговски съобщения ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава търговски съобщения от “kidzwelcome.com”.

8.7. “kidzwelcome.com” си запазва правото временно или трайно да преустановява предоставянето на конкретни Услуги, достъпни чрез Уебсайта www.kidzwelcome.com, като уведоми за това ПОТРЕБИТЕЛЯ със съобщение на съответните интернет страници или в Потребителския му профил.

8.8. Всеки ресторант си запазва правото да се свърже с клиент, направил резервация, по телефона или e-mail адреса, който е оставил за контакт, за допълнителни доуточнения и промени на резервацията, включващи и отказ на резервацията или молба за промяна на нейната дата и час.

 

 

IХ. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. С разполагането на Потребителско съдържание под каквато и да е форма на Уебсайта www.kidzwelcome.com, ПОТРЕБИТЕЛЯТ предоставя на “kidzwelcome.com” неизключителното право да го използва, записва, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях, без да дължи възнаграждение за това и без териториални ограничения (за целия свят). Правото по предходната алинея се предоставя за времето, за което Потребителското съдържание е разположено на сървър на “kidzwelcome.com”, както и за разумен срок след премахването или изтриването му.

9.2. При използването на Услугите, предмет на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до разнообразно съдържание и ресурси, които са обект на авторско право или други права на интелектуална собственост на “kidzwelcome.com”, на други ПОТРЕБИТЕЛИ или на съответно указаните лица. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има достъп до съдържанието с оглед ползването му за лични нужди в съответствие с настоящите Общи условия и няма право да използва, записва, съхранява, възпроизвежда, променя, адаптира или разпространява публично обекти на интелектуална собственост, които са му станали достъпни при ползването на Услугите, освен ако се касае за незначителна по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост, в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел, както и в случай, че съответното съдържание е предоставено от него или е получил изричното съгласие на съответните правоносители. Независимо от горното ПОТРЕБИТЕЛЯТ няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е “kidzwelcome.com” или друг ПОТРЕБИТЕЛ.

9.3. Правата на интелектуална собственост върху всички обекти на интелектуална собственост – материали, бази данни и други ресурси, разположени на Уебсайта, извън Потребителското съдържание, разположено от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на Уебсайта www.kidzwelcome.com, са обект на закрила съгласно Закона за авторското право и сродните му права и/или Закона за марките и географските означения, принадлежат на “kidzwelcome.com” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на “kidzwelcome.com” и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

 

 

Х. ОТГОВОРНОСТ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

10.1. “kidzwelcome.com” не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уебсайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му или генериран при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на “kidzwelcome.com”, то същото не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

10.2. “kidzwelcome.com” не носи отговорност за непредоставяне на услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на “kidzwelcome.com”, проблеми, дължащи се на оборудването на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървърите на “kidzwelcome.com”.

 

10.3. “kidzwelcome.com” не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на ПОТРЕБИТЕЛЯ, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.

10.4. “kidzwelcome.com” не носи отговорност спрямо ПОТРЕБИТЕЛЯ и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, променяне или ограничаване предоставянето на която и да било от Услугите, предоставено за ползване на Услугите, изтриването, връщането, неполучаването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на артикули, съобщения, материали или информация, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта www.kidzwelcome.com.

 

10.5. Страните приемат, че “kidzwelcome.com” не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на “kidzwelcome.com” с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи “kidzwelcome.com” предварително уведомява ПОТРЕБИТЕЛЯ за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.

10.6. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че осъзнава възможността за евентуални прекъсвания и друг вид затруднения при осъществяване на Интернет връзката до Уебсайта www.kidzwelcome.com, които могат да възникнат независимо от положената от страна на “kidzwelcome.com” грижа. ПОТРЕБИТЕЛЯТ декларира, че няма да претендира каквито и да било обезщетения от “kidzwelcome.com” за пропуснати ползи, претърпени вреди или неудобства, вследствие настъпване на посочените по-горе прекъсвания или затруднения на Интернет връзката, включително и по отношение на капацитета на тази връзка.

10.7. “kidzwelcome.com” не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от “kidzwelcome.com”, независимо дали е дало или не съгласие за това.

 

 

XХI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. “kidzwelcome.com” има право да събира и използва информация относно ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, презиме, фамилия, дата на раждане, пол, населено място, електонна поща, както и всяка друга информация, която ПОТРЕБИТЕЛЯТ доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на Услугите на Уебсайта www.kidzwelcome.com. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на ПОТРЕБИТЕЛЯ съгласно настоящите Общи условия.

11.2. Всеки регистриран ПОТРЕБИТЕЛ чрез своите потребителско име и парола има право на достъп в режим on-line до потребителския си профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от “kidzwelcome.com”.

11.3. “kidzwelcome.com” полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за ПОТРЕБИТЕЛЯ, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които ПОТРЕБИТЕЛЯТ сам е направил достъпна тази информация за трети лица.

11.4. В регистрационната форма, попълвана от ПОТРЕБИТЕЛЯ при сключване на договора, “kidzwelcome.com” ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.

 

11.5. С приемането на настоящите Общи условия, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до “kidzwelcome.com” на посочените адрес или e-mail за контакти. ПОТРЕБИТЕЛЯТ има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

11.6. “kidzwelcome.com” се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

а/ това е предвидено в настоящите Общи условия или ПОТРЕБИТЕЛЯТ е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;

б/ това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на “kidzwelcome.com”;

в/ информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

г/ информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на “kidzwelcome.com” за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;

д/ други посочени в закона случаи.

11.7. При използване на Уебсайта www.kidzwelcome.com, “kidzwelcome.com” има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на ПОТРЕБИТЕЛЯ изпраща към сървър на “kidzwelcome.com” във връзка с активността на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Информацията се съхранява в лог-файлове на сървъри на “kidzwelcome.com” и може да включва IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта “kidzwelcome.com”, времето прекарано на нея и др. В допълнение, “kidzwelcome.com” съхранява IP адреса на ПОТРЕБИТЕЛЯ, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на ПОТРЕБИТЕЛЯ и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.2., съответно т. 3.3.1 за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.

 

 

ХXII. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

12.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а/ преустановяване на дейността на “kidzwelcome.com” или прекратяване на поддържането на Уебсайта www.kidzwelcome.com;

б/ взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в/ други предвидени в закона случаи.

 

12.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, “kidzwelcome.com” има право да спре незабавно достъпа на съответния ПОТРЕБИТЕЛ до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора “kidzwelcome.com” не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от ПОТРЕБИТЕЛЯ Потребителско съдържание от сървърите на “kidzwelcome.com”, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

 

 

ХXIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

13.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени или елекртонни изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта www.kidzwelcome.com и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

13.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато “kidzwelcome.com” е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 сървърите на “kidzwelcome.com”. Когато ПОТРЕБИТЕЛЯТ е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от “kidzwelcome.com”, дори ако не е било получено.

13.3. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

13.4. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

13.5. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд.

Общи условия влизат в сила от 01.04.2018 г.